STANISLAVA KUČEROVÁ

Máme své tradice. Za mír a spolupráci národů, jak si přáli král „dvojího lidu“ Jiří Poděbradský i navýsost tolerantní exulant Jan Amos Komenský. A v nové době jak pro podobné cíle pracovali prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš a potom další zástupci naší republiky ve Spojených národech po první a v Organizaci spojených národů po druhé válce světové.

Novou kvalitu vzájemných vztahů představuje Evropská unie. Zpočátku Montánní společenství uhlí a oceli mezi Francií a Německem z r. 1951. Tehdy k nim přistoupilo ještě několik zemí, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Itálie. Dnes EU sdružuje 28 států k prohloubené vzájemnosti a kooperaci. Evropská unie, s institucionálním sídlem v Bruselu, pokročila v procesu integrace zúčastněných zemí dále než široce obecně politická Organizace spojených národů z r. 1945 s institucionálním sídlem v New Yorku.

Dověděli jsme se, že za zásluhy o budování evropské integrace se předním politikům uděluje vyznamenání, cena, pojmenovaná na počest jednoho ze zakladatelských inspirátorů sjednocení Evropy – Richarda Coudenhove Kalergiho. Cen bylo uděleno již devatenáct, v poslední době byli takto vyznamenání, vždy v dvouletém odstupu, paní Merkelová a páni Rompuy a Junkers. A tak se ptám. Proč se ta cena za zásluhy o evropskou integraci uděluje na počest „Panevropana“ pana Kalergiho, proč ne na počest federalisty F. W. Foerstera?

Na dotaz, zda A. Merkelová plní svou imigrační politikou Kalergiho plán, totiž proměnit Evropu národních států v nesourodou etnickou kaši, odpověděl M. Ransdorf na svém posledním webu 21. února t.r., že paní Merkelová má přírodovědní vzdělání, takže sotva zná Kalergiho myšlenky. Ale připustil, že současná situace ten plán připomíná: podpora masové imigrace do Evropy, zabezpečování pohybu běženců četnými „neziskovkami“, jednoznačně pozitivní ovlivňování veřejného mínění. A tak se ptám. Je masová imigrace důsledek historických souvislostí nebo také realizace něčího úmyslu? Nahodilá shoda? Heterogonie účelů nebo dlouhodobě sledovaný záměr? Odbourat národní státy a jejich svrchovanost v zájmu svobodného pohybu osob, zboží, kapitálu? Vnitřní rozvrat společnosti popřením společných cílů a ideálů ve prospěch individuálních sobeckých zájmů?

Čí jméno nese „Evropská cena“, cena za zásluhy o Evropskou integraci? Kalergiho?

Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894–1972) byl rakouský šlechtic s čs. občanstvím, spisovatel a politik. Spoluzakladatel hnutí Panevropy, panevropské unie roku 1923 ve Vídni. Dostalo se mu finanční podpory od největších boháčů světa (Rotschild, Warburg…). Za základ pro hnutí pokládal křesťanství, svobodu, mír a kulturu. Byl pro součinnost hospodářskou, politickou a kulturní, chtěl vytvořit Spojené státy evropské, bez Ruska a Anglie, zato však s mimoevropskými koloniemi. V zájmu integrace chtěl zrušit právo národů na sebeurčení, jejich homogenitu, identitu, demokracii, princip rovnosti a obnovit vládu elity, aristokracie ducha. Takovou elitou mu byli i podnikaví Židé. Eliminoval zcela etnickou, historickou a kulturní sounáležitost národů. Jako by neexistovala. Vláda podle něj se má opět vrátit šlechtě, ostatní obyvatelstvo se prý bude svobodně mísit a vytvoří ovladatelnou rasu, lidi podobné starým Egypťanům.

Kterýsi horlivec napsal, že Kalergi získal podporu T. G. Masaryka a E. Beneše. Ve skutečnosti o ni jako mladý ambiciózní politik v počátcích Československé republiky, jejímž byl podle místa rodiště a bydliště občanem, usiloval. Kromě zdvořilého ocenění myšlenky zabezpečit mír mezi evropskými zeměmi se mu však žádné podpory nedostalo. Masaryk i Beneš měli jiné představy, vedené zájmem o práva malých národů včetně demokracie a humanity.

Bližší jejich názorům byl v Německu nepohodlný pacifista F. W. Foerster (1869 – 1966). Obracel se na „všechny státníky světa“ se svým plánem na federalizaci svobodných, demokratických národů Evropy.

Proč se nepřipomíná jeho jméno? Kdo spíše má být uznán za předchůdce dnešní Evropské unie? EU má sloužit zájmům elit, nebo zájmům občanů v spravedlivé demokratické společnosti?

O Kalergiho Panevropě jsme dlouho neslyšeli. Až teď našli někteří konspirativci utajené jádro Evropskou unií podporované masové migrace v Kalergiho plánu Panevropy. A plánu se dostalo alarmujícího názvu: „Legální genocida evropských národů.“ Podobný plán zcela nepokrytě nedávno publikoval Američan Th. Barnett.

Časové i věcné souvislosti konspirativním teoriím unikají. Ale otázka státně politických národních hodnot při integraci Evropy zůstává.

A tak se znova ptám. Proč „Evropská cena“ má být poctou R. Coudenhove-Kalergimu?