VÁCLAV PELCMAN

Takto se veřejně prohlásil, již v roce 1896, tehdy jednadvacetiletý začínající ryzí český básník Stanislav Kostka Neumann ke svému myšlenkovému směrování, kterému se nikdy nezpronevěřil! Celým svým literárním úsilím neustále bojoval za lepší svět, přitom to nebyl žádný blouznivec, ale živý člověk s rysy pokrokového, moderního člověka. Svá stanoviska nekompromisně hlásal za různých politických a ekonomických režimů.

Vyjmenovávat všechna jeho literární díla, jak epická, tak básnická, by bylo zdlouhavé a pro starší z nás příslovečným „nošením dříví do lesa“. Přesto neškodí si ta nejrevolučnější připomenout. Již za soustátí Rakouska-Uherska publikoval Sen o zástupu zoufajících (1903), za prvé Československé republiky Třicet zpěvů z rozvratu (1918), Rudé zpěvy (1923), Srdce a mračna světa (1935). Nebál se se svými názory vystoupit ani na světovém fóru, např. úvahou Anti-Gide (1937). Jeho vyznání, uveřejněné v Tvorbě (1937), „Komunista jsem“, nebylo, a asi ani nikdy nebude překonáno. Ani v době vlády komunistické strany Československa se nikdo nedokázal veřejně takto projevit: Jsem komunista a pokládám si to za největší klad svého života! To neprohlásil žádný fanatik, ale inteligentní člověk, milovník života i radosti a krásy (vyznání ze Vstupní modlitby ve sbírce Kniha lesů vod a strání).

Většina z nás si při vyslovení jeho jména vždy vybaví především jeho básnické dílo milostné lyriky, ale byl to i politik a novinář. Takové pevné spojení jako básník a komunista je, žel, vzácností. Škoda, že se nenarodil dříve a nezemřel později. V poválečné době by mohl zaujmout významné místo v československé politice. Nová svobodná Československá republika jej ještě stačila, v r. 1945, jmenovat národním umělcem. Je také autorem hesla: Pracující všech zemí, spojte se! Další jeho vyznání by bylo potřeba zveřejňovat stále: nenáležeje k národu mizerů / diplomatických a žurnalistických, / ne k bohatým trubcům a zbohatlým lichvářům, / šíleně nenáviděje republiku měšťáků…

Zemřel 28. června 1947; letos tedy uplynulo již sedmdesát let od jeho skonu. Čest jeho dílu a památce.