ALEXEJ MIKULÁŠEK

Laudatio na Vlastislava Hnízda

Profesor PhDr. Vlastislav Hnízdo, DrSc., narozený 28. 4. 1934 v Turnově, je nesporně významnou a výraznou osobností české literární bohemistiky s přesahem k regionálnímu a komplexně areálovému studiu, do jehož rámce včleňuje i své články o literatuře světové. Veřejnosti je nejvíce znám, a také jí uznáván, jako autor četných čítanek a učebních příruček zvláště pro potřeby studentů a učitelů škol středních, to vše asociováno s výchovou ke čtenářství a k porozumění literárním jevům. Absolvoval Pedagogickou a Filozofickou fakultu UK (PhDr., DrSc.), kde studoval obory český jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura a také estetiku. Působil dlouhá léta jako učitel na různých školách, rovněž jako vysokoškolský docent a profesor na Vysoké škole politické (na katedře kulturní politiky), v letech devadesátých pak učil na zkrácený úvazek jako gymnaziální profesor v Praze.

Předmětem jeho odborného zájmu byla literatura označovaná dnes jako levicová; za všechny jmenujme jen reprezentativní monografii o Ivanu Olbrachtovi z roku 1982 (Praha, Melantrich), v níž „usiluje o doplnění a ucelení obrazu Olbrachtova života a díla o některé méně známé a opomíjené skutečnosti, jako je rané období semilské, činnost básnická, aktivita v oblasti divadelní, vídeňské období, politická publicistika let 20. a filmová tvorba“. Jako lektor („superlektor“) přispěl nejednou k vydání děl, která musela být lektorsky „zaštítěna“ autoritou, např. Bohumila Hrabala (působil mj. jako osobnost tzv. legitimizační, srov. studii Jakuba Češky Evangelium za časů normalizace: „nový“ Hrabal překonává „starého“ Hrabala). 

Vlastislav Hnízdo je širší veřejnosti znám především jako autor – dlouhá léta pedagogy i studenty a učni využívaných – antologií, z nichž připomeňme Čítanku světové literatury 1, jejíž první vydání se objevilo v roce 1967 a třetí upravené vydání v roce 1989. V letech devadesátých i později byly široce využívány jeho přehledy jako Světová školní četba na dlani (s podtitulem Obsahy z děl 300 světových spisovatelů) a Školní četba na dlani (s podtitulem Obsahy z děl českých a slovenských spisovatelů), na nichž se podílel jako hlavní autor pod pseudonymem Vlasta Hovorková. Dvousvazkové „Jubilárium“ přineslo „Statě, medailony a miniatury z let 1955–2004 k významným zahraničním uměleckým a kulturním výročím“, které byly publikovány jako samizdatové „neprodejné tisky“ v dubnu 2004 pro autorovy přátele a známé.

Velmi důležité je jeho neutuchající úsilí o záchranu paměti – celonárodní i regionální, a to před systematickým a nejen mediálním vymazáváním a překrucováním. Svědčí o tom už databáze Historického ústavu Akademie věd ČR, evidující jeho studie publikované ve sborníku nazvaném Od Ještěda k Troskám (vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí). Namátkou jmenujme např. Úsvit národního obrození na Turnovsku, Karel Hynek Mácha a Český ráj, Mácha a Erben v proměnách času, Role časopisu Sever a východ v koncepci českého ruralismu (tu publikoval v roce 2005 ve sborníku referátů z konference Ruralismus, jeho kořeny a dědictví vydaném Státním okresním archivem v Semilech), dále např. Sto let turnovského knihtisku: z historie turnovského tiskárenství nebo vzpomínkovou stať Škola toť můj osud. Nelze opomenout ani jeho medailony a úvahy publikované v časopisech Obrys-Kmen, LUK a Zpravodaj Výboru národní kultury Lípa. Citovaná je zvláště jeho práce Albert Pražák a jeho zásluha o československý stát (červen 2015), publikovaná v časopise Literatura - Umění - Kultura.

Prof. Hnízdo dlouhodobě spolupracuje s Unií českých spisovatelů (dlouholetý člen vedení této profesní spisovatelské organizace) a s řadou subjektů, které pečují o tradice a současnost české kultury, nejen literární. Připomeňme např. turnovskou knihovnu, spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků, jeho lektorskou činnost zaměřenou na témata jako postmodernismus v literatuře a umění, na evropskou a světovou literární avantgardu 20. a 30. let XX. století, na tzv. beat generation v literatuře USA, na podoby nové básnická imaginace konce XIX. století a začátku XX. století, na českou literaturu s tematikou židovského osudu, epické divadlo Bertolta Brechta, na kapitoly z dějin moderního světového dramatu a divadla nebo na druhou světovou válku očima vítězů a poražených (SSSR, USA, Německo, Japonsko).

Prof. Hnízdo patří k badatelům, u nichž se vědecká činnost prostupuje s činností výchovnou a osvětovou. Vedle vědeckého rozhledu a kritické empatie se autor vyznačuje mimořádnou skromností a neokázalostí. Jedna z Cen UČS za rok 2019 tedy bude jistě v dobrých rukách.